Project Flowchar

Cele:

Celem tego pakietu roboczego jest przygotowanie karbonizatu, który można wykorzystać jako elektrodę przepływową do odsalania wody. Planowane prace eksperymentalne mają na celu określenie wpływu parametrów procesu zgazowania na właściwości powstającego karbonizatu. Zbadanie otrzymanych materiałów pozwoli na ocenę ich potencjału jako materiału do wytworzenia elektrod przepływowych oraz na identyfikację korzystnych parametrów procesu zgazowania.

Zadania:

WP1 obejmuje przygotowanie i zbadanie karbonizatów. W pierwszej części pakietu wytworzone zostaną karbonizaty ze zgazowania różnych rodzajów biomasy, a w kolejnym kroku uzyskane materiały zostaną zbadane pod kątem ich potencjału do pełnienia roli elektrody przepływowej.

T 1.1
Przygotowanie karbonizatu

Zadanie rozpocznie się od wyboru rodzajów biomasy na podstawie przeglądu literatury, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy odpadowej z sektora rolnego i leśnego. Podczas doboru surowców uwzględnione zostaną właściwości fizykochemiczne biomasy (takie jak zawartość węgla, zawartość związków nieorganicznych, stabilność termiczna) oraz jej dostępność.

Następnie, w skali laboratoryjnej, przeprowadzone zostanie zgazowanie biomasy i produkcja karbonizatu. Aby określić korelację pomiędzy parametrami procesu a właściwościami otrzymanych materiałów, niezbędna jest ścisła kontrola warunków powstawania karbonizatu. W badaniach uwzględnione zostaną różne temperatury reakcji oraz czynniki zgazowujące.

Planowane jest również pozyskane karbonizatu z instalacji o skali pilotażowej lub komercyjnej, aby zapewnić punkt odniesienia dla materiałów przygotowanych w laboratorium.

T 1.2
Analiza karbonizatów

Karbonizaty przygotowane podczas zadania T 1.1 poddane zostaną analizie fizykochemicznej w celu weryfikacji parametrów materiałów uzyskanych podczas zgazowania biomasy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na właściwości istotne dla poprawnego działania elektrod, takie jak rozwinięcie powierzchni właściwej i rozkład wielkości porów.

M1
Kamień milowy

Wybór najlepszych karbonizatów do przygotowania elektrod przepływowych.

Pakiet roboczy 1
rozpoczął się 2 miesiące temu

24 miesiące
1 października 2021
– 1 października 2023

Całkowity budżet

0 PLN