Project Flowchar

Cele:

W pakiecie WP2 działanie karbonizatów wytworzonych w ramach WP1 zbadane będzie podczas pojemnościowej dejonizacji wody. Zaplanowane prace eksperymentalne są również niezbędne do uzyskania karbonizatów nasyconych jonami metali, które zostaną poddane badaniom kinetycznym w ramach WP3.

Zadania:

W ramach WP2 opracowana zostanie procedura eksperymentów polegających na dejonizacji wody, a następnie zbadana zostanie skuteczność karbonizatów za zgazowania zastosowanych jako elektroda przepływowa.

T 2.1
Opracowanie modułu do odsalania

Zadanie polega na badaniach wstępnych mających na celu ustalenie procedury eksperymentalnej procesu odsalania wody. Dobrane zostaną m.in. parametry elektrody przepływowej oraz ustalone zostaną warunki pracy modułu.

T 2.2
Testy odsalania wody

W celu określenia sprawności karbonizatów przygotowanych w ramach WP1 zostaną przeprowadzone eksperymenty z wykorzystaniem ich podczas odsalania wody. Rolę wody zasilającej pełnić będą modelowe roztwory NaCl o różnych stężeniach. Po każdym teście zużyty materiał elektrody zostanie zabezpieczony do dalszych badań przewidzianych w pakiecie WP3.

M2
Kamień milowy

Określenie sprawności odsalania wody przy wykorzystaniu karbonizatów ze zgazowania biomasy.

Pakiet roboczy 2 rozpocznie się w lutym 2022

24 miesiące
1 października 2021
– 1 października 2023

Całkowity budżet

0 PLN