Project Flowchar

Cele:

WP3 przewiduje ocenę potencjalnych korzyści jakie wynikają ze zgazowania karbonizatu, który został użyty jako katoda w procesie odsalania wody.

Zadania:

W WP3 przeprowadzona zostanie seria pomiarów termograwimetrycznych mających na celu określenie kinetyki reakcji zgazowania karbonizatu.

T 3.1
Pomiary termograwimetryczne

Karbonizaty przygotowane podczas WP1 oraz karbonizaty użyte w testach dejonizacji wody w WP2 zostaną poddane analizie termograwimetrycznej. Reakcja zgazowania przeprowadzona zostanie w kilku zmiennych warunkach procesowych (m.in. przy różnych wartościach temperatury i ciśnienia cząstkowego CO2), tak aby umożliwić wyznaczenie parametrów kinetycznych.

T 3.2
Obliczanie parametrów kinetycznych

Ubytki masy karbonizatów zarejestrowane podczas zadania T 3.1 posłużą jako dane do modeli kinetycznych, które wykorzystane zostaną do wyznaczenia parametrów kinetycznych i reaktywności karbonizatów przed i po adsorpcji jonów, celem zbadania katalitycznych właściwości zaadsorbowanego sodu.

M3
Kamień milowy

Określenie wpływu wykorzystania karbonizatów jako elektrod przepływowych na ich reaktywność w procesie zgazowania.

Pakiet roboczy 3
rozpocznie się w grudniu 2022

24 miesiące
1 października 2021
– 1 października 2023

Całkowity budżet

0 PLN